Veiksmų planas

Veiksmų plano tikslai ir uždaviniai

Veiksmų plano tikslas – aiški ir paprasta sistema, leidžianti įgyvendinti universiteto miestelio viziją etapais.

Veiksmų plano uždaviniai: identifikuoti miestelio teritorijoje numatytus projektus, jų ribas ir apimtį, nustatyti projektų eiliškumą, etapiškumą ir reikalingus atlikti veiksmus, siekiant įgyvendinti projektus.

Universiteto miestelio teritorijoje numatoma įgyvendinti 50 projektų. Projektai suskirstyti į tris pagrindines grupes pagal tai, kaip greitai ir lengvai galima juos įgyvendinti:

Pirmoji grupė: projektai, įgyvendinami universiteto iniciatyva, universiteto sklypuose. Šie projektai turi mažiausiai tiesioginių kliūčių, todėl gali būti įgyvendinami bet kuriuo metu.

Antroji grupė: projektai, vykdomi ne universiteto sklypuose ir (arba) kurių rengimo, derinimo ir įgyvendinimo procesas sudėtingesnis. Šių projektų sėkmė iš dalies priklauso nuo ne nuo universiteto priklausančių veiksnių – bendradarbiavimo su savivaldybe efektyvumo ar išorinių partnerių iniciatyvumo.

Trečioji grupė: projektai, kurie galimi tik įgyvendinus kai kuriuos kitus projektus. 

Šis sąrašas, kaip ir vizijos planas, nėra baigtinis. Jis atspindi universiteto ir jo bendruomenės vizijos rengimo metu išreikštus norus ir siekius. Ateityje veiksmų planas gali būti keičiamas ir pritaikomas pagal kylančius naujus poreikius ir iššūkius.

NB. Projektų numeracija yra atsitiktinė ir neatspindi projekto prioriteto ir įgyvendinimo eiliškumo. Projektų prioritetizavimas apžvelgiamas skyriuje „Prioritetai“.

Projektų grupės
▇ 1 grupė. Projektai, įgyvendinami universiteto iniciatyva, universiteto sklypuose
▇ 2 grupė. Projektai, daromi ne universiteto sklypuose ir/arba kurių rengimo, derinimo ir įgyvendinimo procesas sudėtingesnis
▇ 3 grupė. Projektai, kurie galimi tik įgyvendinus kai kuriuos kitus projektus

KTU projektų tipai ir jų ribos

 1. Automobilių aikštelė prie  A.Baranausko g.
 2. Cheminės technologijos fakulteto C korpuso rekonstrukcija
 3. CTF C korpuso viešoji erdvė
 4. Tyrimų laboratorijos kompleksas ir viešoji erdvė
 5. Studentų namai - kavinė
 6. Automobilių aikštelė ir tribūnos prie stadiono
 7. Stadiono rekonstrukcija
 8. Sporto aikštelės
 9. Dviračių takas
 10. Bibliotekos rekonstrukcija
 11. Statybos  rūmų automobilių aikštelės rekonstrukcija
 12. Statybos rūmų ir vidinio kiemelio rekonstrukcija
 13. Statybos rūmų viešoji erdvė
 14. KTU E. mokymosi technologijų centras ir viešoji erdvė
 15. Studentų g. 48A ir 50 jungties apželdinimas
 16. Elektronikos rūmų viešoji erdvė
 17. Elektronikos rūmų rekonstrukcija
 18. Automobilių aikštelės tarp Elektronikos rūmų ir Studentų g. rekonstrukcija
 19. Dviračių saugykla prie stotelės
 20. Miestelio aptarnaujanti gatvelė
 21. "Mlab" pastatas
 22. KTU gimnazijos viešoji erdvė
 23. "Kiss&Ride" sustojimas
 24. Studentų bendrabučių viešoji erdvė
 25. KTU administracinis pastatas - leidyklos rekonstrukcija
 26. Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto rekonstrukcija
 1. MIDF viešoji erdvė
 2. Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto automobilių aikštelės rekonstrukcija
 3. „Santakos“ slėnio pastato ir viešosios erdvės atnaujinimas
 4. A.Baranausko g. ir Radvilėnų pl. atkarpų sutvarkymas
 5. B.Sruogos g. rekonstrukcija
 6. Rekreacinis takas su poilsio zonomis prie sporto aikštyno
 7. Gričiupio parkas
 8. Gričiupio g. atkarpos rekonstrukcija
 9. Rekreacinis vakarinio šlaito takas su poilsio zonomis
 10. Poilsio zona prie KTU administracinio pastato
 11. Bendrabučių automobilių aikštelės rekonstrukcija
 12. Naujas bendrabutis Nr. 2
 13. Skulptūrų parkas
 14. Biurų pastatas su „Circle K" degaline
 15. Slėnio g. rekonstrukcija
 16. Kultūros centras
 17. Sporto centras su sporto aikštelėmis
 18. Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centro kiemelis
 19. Žalioji jungtis tarp  Ąžuolyno ir Gričiupio parko
 20. Elektronikos rūmų vidinės automobilių aikštelės rekonstrukcija
 21. Automobilių aikštelės tarp Elektronikos rūmų ir Gričiupio g. rekonstrukcija
 22. Mokslo ir verslo centras
 23. Naujas bendrabutis Nr. 1
 24. Studentų g. rekonstrukcija
 25. Schema: autorių

Projektai ir darbai

Kiekvienas projektas yra aprašomas norodant konkrečius darbus ir preliminarius jų kiekius. Pateikiami bendri rodikliai ir paaiškinamas ryšys su esama situacija ir galiojančiais planavimo dokumentais.  

Prioritetai

Įgyvendinti visus 50 vizijoje numatytų projektų vienu metu yra ne tik finansiškai neįmanoma, tačiau netgi netikslinga: universiteto poreikiai nuolat po truputį keičiasi ir dalis planų ilgalaikėje perspektyvoje gali pasirodyti nebe tokie aktualūs. Atitinkamai net ir netolimoje ateityje gali atsirasti naujų poreikių, kurie šiuo metu nesvarstomi.

Įgyvendinus viziją dalimis, užtikrinamas lengvas naujų poreikių įtraukimas ir neaktualių planų išbraukimas iš darbų sąrašo, nustačius aiškius prioritetus, iš sąrašo pasirenkami tie projektai, kurie šiuo metu yra aktualiausi, ir skiriama visa energija ir dėmesys jiems įgyvendinti.

Prioritetų nustatymo principas

Siekiant objektyviai nustatyti, kurie projektai yra šiuo metu aktualiausi ir turėtų būti vykdomi pirmiausia, jie vertinami per įvairius pjūvius. Svarbu suprasti ne tik erdvines projekto implikacijas, bet ir visą projektą siejantį kontekstą: poveikį universiteto akademinei sistemai, socialinę ir ekonominę naudą, įtaką miestui ir tvariai aplinkai, finansinius apribojimus, žmogiškųjų išteklių poreikį, sąsają su universiteto iškeltais strateginiais tikslais ir kt.

Visi projektai vertinami pagal atskiras temas:

Projekto tikslas

Vertinamas projekto aktualumas ir reikalingumas, palyginti su kitais projektais. Taip pat nustatoma, ar projektas reikalingas, siekiant įgyvendinti papildomus tikslus ar projektus.

Bendruomenės reakcija į projektą

Nusakomas projekto patrauklumas skirtingiems vartotojų grupėms. Tema taip pat analizuojamas projekto politinį palaikymo lygis ir galimai esantis teigiamas ar neigiamas jo viešas vertinimas.

Poveikis aplinkai

Nusakomas projekto poveikis vietinei ir miesto dalies ekosistemai. Analizuojant tiesioginį ir netiesioginį projekto poveikį aplinkai, galima nustatyti potencialią projekto naudą: vertinami tie aptartieji projektai, kurie prisideda prie darbo ir gyvenimo aplinkos kokybės, visuomenės sveikatos gerinimo ir tvarios aplinkos kūrimo.

Ekonominiai ir finansiniai rodikliai

Analizuojamas projekto finansinis įgyvendinamumas, gyvybingumas, nauda ir atsiperkamumas, siekiant išvengti projektų, kurių ekonominė, socialinė ar aplinkosauginė vertė nekompensuoja jo išlaikymo sąnaudų ateityje.

Poveikis akademinei sistemai

Vertinama projekto įtaką didaktikos pokyčiams, specialistų rengimui, mokslo universiteto keliamų tikslų siekimui ir analizuojama, kokia universiteto dalis potencialiai gaus naudos iš šio projekto.

Įgyvendinamumas bei kiti bendri klausimai

Vertinama projekto įgyvendinimo tikimybė ir skatinama galvoti apie projekto administravimo pajėgumus. Taip pat nustatoma, ar yra kokių nors išorinių veiksnių, galinčių neigiamai paveikti siūlomo projekto rezultatus.

Kiekvienai temai priskirta po keletą kritinių klausimų su galimais atsakymais. Atsakymai vertinami nuo labiausiai neigiamo (–1 balas) iki labiausiai teigiamo (+2 balai).

Ši vertinimo metodologija remiasi Cities Development Initiative for Asia (CDIA) pateiktu Projektų programavimo ir prioritetų nustatymo įrankių rinkiniu, skirtu miestams lengviau atsirinkti potencialiai prasmingiausias investicijas ( CDIA, 2010).

Klausimų sąrašas yra nebūtinai baigtinis. Esant poreikiui atlikti kitokio pjūvio projektų vertinimą, pavyzdžiui, suteikiant didesnę svarbą poveikiui aplinkai ar akademinei sistemai, klausimus galima išplėsti, papildyti naujais ir atlikti vertinimą iš naujo.

Projektų vertinimas

2017 m. liepos 27 d. vykusios darbinės sesijos metu projektus pagal klausimus vertino ekspertų grupė, sudaryta iš Studijų organizavimo, Studentų, Mokslo ir inovacijų kompetencijų, Ūkio ir Infrastruktūros sritis kuruojančių universiteto atstovų.

Vertinimo rezultatai

Projektų surinkta balų suma susideda iš:

6 skirtingų sričių atstovų vertinimų. Jie atsakinėjo į pirmuosius 13 klausimų. Mažiausia projektai galėjo surinkti –78 balus, daugiausia galėjo surinkti +156 balus;

6 atstovų suteiktų prioritetų skiriant po 1 papildomą balą kažkuriam projektui konkrečioje grupėje. Kiekvienas projektas taip galėjo surinkti papildomai iki +6 balų;

universiteto Ūkio departamento atstovų vertinimų. Jie vertino likusius 8 klausimus (įgyvendinamumo ir kitus bendrus klausimus). Projektai mažiausia galėjo surinkti –4 balus, daugiausia galėjo surinkti +15 balų.

Iš viso projektai galėjo surinkti nuo –82 iki +177 balų.

Galutinis projektų sąrašas po įvertinimo:

Nr.

Projekto pavadinimas

Balai:

21

„Mlab" pastatas

139

48

Mokslo ir verslo centras

126

10

Bibliotekos rekonstrukcija

124

12

Statybos rūmų ir vidinio kiemelio rekonstrukcija

116

2

Cheminės technologijos fakulteto C korpuso rekonstrukcija

114

17

Elektronikos rūmų rekonstrukcija

114

26

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto rekonstrukcija

114

29

„Santakos“ slėnio pastato ir viešosios erdvės atnaujinimas

114

14

KTU E. mokymosi technologijų centras ir viešoji erdvė

111

15

Studentų g. 48A ir 50 jungties apželdinimas

66

45

Žalioji jungtis tarp  Ąžuolyno ir Gričiupio parko

65

16

Elektronikos rūmų viešoji erdvė

64

4

Tyrimų laboratorijos komplekso viešoji erdvė

64

13

Statybos rūmų viešoji erdvė

64

27

MIDF viešoji erdvė

63

24

Studentų bendrabučių viešoji erdvė

63

3

Cheminės technologijos fakulteto C korpuso viešoji erdvė

62

22

KTU gimnazijos viešoji erdvė

61

44

Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centro kiemelis

60

25

KTU administracinis pastatas - leidyklos rekonstrukcija

59

36

Poilsio zona prie KTU administracinio pastato

58

43

Sporto centras su sporto aikštelėmis

57

42

Kultūros centras

56

38

Naujas bendrabutis Nr. 2

55

49

Naujas bendrabutis Nr. 1

54

5

Studentų namai - kavinė

40

40

Biurų pastatas su „Circle K" degaline

33

9

Dviračių takas

26

35

Rekreacinis vakarinio šlaito takas su poilsio zonomis

25

7

Stadiono rekonstrukcija

23

8

Sporto aikštelės

23

32

Rekreacinis takas su poilsio zonomis prie sporto aikštyno

22

20

Miestelio aptarnaujanti gatvelė

21

50

Studentų g. rekonstrukcija

19

28

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto automobilių aikštelės rekonstrukcija

8

11

Statybos  rūmų automobilių aikštelės rekonstrukcija

6

18

Automobilių aikštelės tarp Elektronikos rūmų ir Studentų g. rekonstrukcija

5

46

Elektronikos rūmų vidinės automobilių aikštelės rekonstrukcija

5

47

Automobilių aikštelės tarp Elektronikos rūmų ir Gričiupio g. rekonstrukcija

5

1

Automobilių aikštelė prie  A. Baranausko g.

4

37

Bendrabučių automobilių aikštelės rekonstrukcija

4

30

A. Baranausko g. ir Radvilėnų pl. atkarpų sutvarkymas

4

31

B. Sruogos g. rekonstrukcija

4

33

Gričiupio parkas

4

41

Slėnio g. rekonstrukcija

3

6

Automobilių aikštelė prie stadiono

2

34

Gričiupio g. atkarpos rekonstrukcija

2

23

„Kiss&Ride" sustojimas

-4

19

Dviračių saugykla prie stotelės

-4

39

Skulptūrų parkas

-5

Vertinimo išvados

Daugiausia balų surinko Naujų mokslo pastatų projektai, mažiausia – Infrastruktūros projektai, sprendžiantys vietines problemas.

Didžiausi balų skirtumai buvo matomi Kitų pastatų projektuose (18 balų skirtumas tarp kelių vertintojų), mažiausi – Naujų mokslo pastatų, Gatvių rekonstrukcijų ir Infrastruktūrą gerinančių projektų grupėse (5–6 balų skirtumas tarp kelių vertintojų).

Daugiausia papildomų balų gavo Studentų namų-kavinės projektas (Nr. 5), Bibliotekos rekonstrukcija (Nr. 10), „Mlab“ pastatas (Nr. 21), Gričiupio parkas (Nr. 33) (visi po 5 balus iš 6) ir dviračių saugykla prie stotelės (Nr. 19) su rekreaciniu vakarinio šlaito taku su poilsio zonomis (Nr. 35) (abu gavo po 4 balus iš 6).

Gautas ekspertų projektų įvertinimas atitiko studijos rengėjų atliktą preliminarų vertinimą. Panašiausiai įvertintos pastatų rekonstrukcijos, „Mlab“ pastatas. Studijos rengėjai pozityviau įvertino Kultūros ir Sporto centrus, Dviračių taką, Dviračių saugyklą ir „Kiss&Ride“ sustojimo svarbą. Ekspertai pozityviau įvertino Mokslo ir verslo centrą, bendrabučius ir biurų pastatą su „Circle K“ degaline. Kiti projektai užėmė panašias vietas.

NB. Šioje studijoje pateiktame vertinime studijos rengėjų vertinimai neįtraukti, projektai reitinguoti tik pagal ekspertų įvertinimą.